En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals recollides mitjançant aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

NSTUDIO podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. NSTUDIO realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Quant als drets d’autor, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de NSTUDIO.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de NSTUDIO.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.nstudio.cat són de titularitat exclusiva de NSTUDIO i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. , Essent així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la seva normativa de desenvolupament, hauran d’exercitar-se dirigint un escrit i el seu DNI a NSTUDIO per correu electrònic a hola@nstudio.cat